Občanské právo

Sepisování smluv o nemovitostech – kupní, darovací, zástavní, směnné, nájemní, o zřízení věcného břemene, převody bytových jednotek, rozdělení budov na jednotky, právní asistence bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek aj.

V rámci občanského práva dále provádíme sepisování smluv o dílo, smlouvy zprostředkovatelské, smlouvy o tiché společnosti, smlouvy o sdružení, smlouvy o důchodu, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, aj.;

K zajištění dluhu vyhotovíme návrh zajišťovacího instrumentu (ručení, smluvní pokuta, uznání dluhu, zajišťovací převod práva, zajištění postoupení pohledávky, aj.)

Vyhotovení návrhů na vydání směnečných platebních rozkazů a zastupování v soudním řízení.

Pixmac000083840427Sepis žalobního návrhu na rozvod manželství; návrh na úpravu práv a povinností k dítěti – komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu; dohoda o styku rodičů s dítětem.

Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů; zpracování žaloby na vypořádání společného jmění manželů.

Zastupování účastníků v řízení o rozvod manželství; při vypořádání společného jmění manželů; při stanovení vzájemné vyživovací povinnosti manželů; návrhy na zvýšení výživného a další návrhy na zahájení soudních řízení.

V rámci poskytovaných právních služeb zajišťujeme svým klientům úschovu peněžních prostředků. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, tzv. účtu úschovy, který je oddělen od jiných finančních prostředků advokáta. Povinností advokáta je každou úschovu peněz klienta registrovat v elektronické knize úschov, která je zřízena u České advokátní komory (ČAK) a slouží k evidenci provádění úschov a efektivní kontrole ze strany ČAK.

Soudní vymáhání pohledávek prostřednictvím elektronických žalob nebo-li elektronických platebních rozkazů. Pro klienta tato moderní forma vymáhání pohledávek vede k vydání soudního rozhodnutí formou elektronického platebního rozkazu (dále jen „EPR“), ale znamená zejména úsporu finančních prostředků z důvodu úhrady nižšího soudního poplatku. Úspora je patrná hlavně u vymáhání pohledávek, kde se jedná o vyšší žalované částky. Užití EPR je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek, kdy se žalobce nedomáhá u soudu rozhodnutí sporu o existenci pohledávky a její výše. Výše žalobního nároku na peněžité plnění je limitována částkou 1 mil. Kč. Při použití EPR musí žalobce znát bydliště či sídlo žalovaného.

V návaznosti na vymáhání pohledávek v případě dobrovolného nesplnění přiznaného práva vůči žalobci vypracováváme zpracování návrhu na zahájení exekučního řízení.

Dále poskytujeme právní pomoc při zastupování v exekučních řízeních jak věřitelům, tak i dlužníkům, ale i třetím osobám, jejichž práva byly exekučním řízením postiženy, např. vypracování excindační žaloby neboli vylučovací žaloby, kterou se lze domoci vyloučení majetku z nařízené exekuce. Jde zejména o případy, kdy je vlastníkem jiná osoba než povinný.

Při realizaci sepisu smluv je prováděno ověřování podpisů osob na listinách. Toto ověření podpisů má stejnou právní platnost jako úřední ověření podpisu matrikou, notářem nebo na místech Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). V rámci přípravy a vypracování některé z výše uvedených smluv či jiných listin může advokát poskytnout speciální službu, a to ověření podpisu na místě, které určí klient ( v místě bydliště, nemocnici, apd.), a to v případě dlouhodobé nemoci či špatného zdravotního stavu některého z účastníků smluvních stran.

Advokátní kancelář provádí pro své klienty autorizovanou konverzi dokumentů (tzn. převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě), které jsou advokátovi doručeny do datové schránky, např. ze soudů nebo jiných úřadů (rozsudky, platební rozkazy a jiná rozhodnutí). Dokument, který provedením konverze vznikne, má charakter jako ověřená kopie. V rámci obchodního případu je pro klienta konverze dokumentů provedena bezplatně.

Neznalost zákona neomlouvá

V důsledku nedostatečné osvěty v oblasti práva a s tím souvisejícím nízkým právním vědomím české společnosti se lze v praxi setkat s případy, kdy účastník civilního řízení prohraje spor z ryze procesních důvodů. Někteří lidé se totiž mylně domnívají, že soud nemůže rozhodnout v jejich neprospěch, jelikož na jejich straně je právo a spravedlnost, proto jsou leckdy tito lidé vůči probíhajícímu civilnímu řízení nečinní.
Typickým případem takovéto nečinnosti je po splnění všech zákonných předpokladů vydání rozsudku pro zmeškání, tzv. kontumačního rozsudku, jež je důsledkem toho, že se žalovaný nedostavil k soudu na první jednání ve věci.

shaking hands and business teamJednou z klíčových zásad, na kterých je založeno civilní řízení, je zásada projednací. Tato zásada spočívá v tom, že soud rozhoduje na základě tvrzených skutečností včetně důkazních prostředků předložených účastníky civilního řízení. Zásada projednací úzce souvisí s povinností tvrdit rozhodné skutečnosti a tyto tvrzené skutečnosti prokázat důkazními prostředky. Povinnost tvrzení a důkazní povinnost musí účastník splnit v průběhu jednání před soudem I. stupně, jelikož k pozdějším tvrzením a předloženým důkazním prostředkům nebude soud II. Stupně, až na zákonem stanovené výjimky, přihlížet. Pokud je tedy účastník civilního řízení nečinný a netvrdí rozhodné skutečnosti nebo nepředloží soudu důkazní prostředky prokazující jeho skutková tvrzení, nemůže mít ve věci úspěch. Odborně se říká, že takový účastník neunesl tzv. břemeno tvrzení nebo tzv. důkazní břemeno.

Soud je nejenom nestranný, ale ani nemá zájem někomu pomáhat, vypracovávat za něho podání a podobně, neboť celé civilní řízení je ovládáno zásadou dispoziční, jenž tkví v tom, že strany sporu disponují civil. řízením a taktéž předmětem civil. řízení. Jinými slovy, je tedy jen na stranách sporu, zda-li dojde k soudnímu řízení a co bude jeho předmětem. V průběhu již zahájeného soudního řízení disponují strany sporu, resp. účastníci sporu řadou procesních prostředků soudní ochrany, jejichž znalost a správné využití může leckdy ovlivnit obsah soudního rozhodnutí předmětného sporu.