Oddlužení

Co obnáší oddlužení?

Oddlužení nebo také lidově řečeno osobní bankrot dlužníku umožní:

  • při splacení minimálně 30 % dluhů je zbývajících až 70 % dluhů odpuštěno;
  • již podáním návrhu na povolení oddlužení na soud nelze provést exekuci, lze ji formálně nařídit, ne vykonat. Není možné tedy provést ani např. dražbu nemovitosti;
  • od povolení oddlužení již k dluhu nepřirůstají úroky z prodlení, smluvní úroky, smluvní pokuty a případné sankce;

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty není tak četné, neboť touto formou se věřitelé uspokojují z prodeje majetku dlužníka.

Podrobnosti k oddlužení plněním splátkového kalendáře

Office setO oddlužení fyzické osoby může požádat dlužník, který má peněžité závazky po dobu delší 30-ti dnů po lhůtě splatnosti k více věřitelům (minimálně ke dvěma) a tyto peněžité závazky není schopen plnit. Dlužník dále musí mít pravidelný měsíční příjem (mzda, důchod, peněžitá pomoc v mateřství, jiný příjem nahrazující odměnu za práci).

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen za dobu 5-ti let splatit nezajištěným věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek.

Po skončení, resp. splnění oddlužení, za předpokladu že budou splněny zákonné podmínky oddlužení, je dlužník na základě žádosti, adresované insolvenčnímu soudu, osvobozen od dluhů (pohledávek věřitelů), zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

Osvobozen je taktéž od dluhů, resp. pohledávek věřitelů, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a dále těch, jež nebyly do insolvenčního řízení přihlášeny, ač tak mohlo býti učiněno. Osvobození se dále vztahuje i na pohledávky ručitelů a jiných osob, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Další výhodou oddlužení pro dlužníka je skutečnost, že podáním návrhu na povolení oddlužení na soud nelze provést výkon rozhodnutí či exekuci, a pokud byl výkon rozhodnutí či exekuce již nařízena, nelze v ní pokračovat, respektive soudní exekutor od okamžiku zahájení insolvenčního řízení nesmí konat úkony ve věci provádění a provedení exekuce – lidově řečeno nesmí vymáhat dluhy (kupříkladu nesmí dlužníku v jeho obydlí provádět soupis movitých věcí, natož je zabavovat, dále nesmí např. provádět srážky ze mzdy/platu dlužníka, nesmí na dlužníka činit jakýkoliv nátlak ve věci uhrazení dlužné částky atd.) Posléze povolením oddlužení v rámci insolvenčního řízení nenarůstají dlužníkovi dluhy/závazky o úroky, úroky z prodlení a případně další příslušenství a dále také nenarůstají dluhy o smluvní pokuty, poněvadž v rámci insolvenčního řízení (tedy i oddlužení) mohou věřitelé přihlásit případné smluvní pokuty, smluvní úroky, úroky z prodlení, případně další příslušenství jen do vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, resp. rozhodnutí o povolení oddlužení dlužníka.

Oddlužení fyzické osoby – podnikatele

Revizní novela insolvenčního zákona k 1.1.2014 přináší výrazné změny do úpravy oddlužení. Nově bude umožněnopodat návrh na povolení oddlužení i fyzické osobě, která aktivně podniká, ale její závazky nepocházejí z podnikatelské činnosti. Novela přináší za určitých podmínek možnost oddlužení také fyzickým osobám (i podnikatelům), které mají závazky z předchozí podnikatelské činnosti, a také dlužníkům, kteří prošli konkurzem.

Uplatňování pohledávek v rámci insolvenčního řízení:

Do insolvenčního řízení je možno z důvodu opatrnosti přihlásit kupříkladu i případné budoucí nároky z odpovědnosti za vady (např. reklamace). Pomůžeme Vám takovéto případné budoucí nároky v rámci insolvenčního řízení přihlásit, aby tyto byly uznány, resp. nebyly popřeny.

Dále je třeba znát postup, jak správně uplatnit pohledávky ze smlouvy o vzájemném plnění, která byla uzavřena s dlužníkem před zahájením ins. řízení, přičemž uplatňované pohledávky se vztahují k mezidobí od rozhodnutí o úpadku dlužníka do okamžiku, kdy je ze strany insolvenčního správce po prohlášení konkurzu na majetek dlužníka od této smlouvy o vzájemném plnění odstoupeno, resp. odmítnuto plnění.

Věřitelé nezřídka takovéto pohledávky chybně uplatní, tudíž tyto posléze nemusí být (a zpravidla nejsou) v rámci insolvenčního řízení uznány, resp. uspokojeny.

Vypracování návrhu na povolení oddlužení vyhotovíme i mimobrněnským klientům, celý proces jsme schopni zvládnout i korespondenčně (konzultace v takovémto případě probíhá telefonicky či e-mailem a podklady nám můžete zaslat poštou).