Advokátní kancelář Františka a Radka Frkala (Brno)

1Advokátní kancelář poskytuje právní služby pro fyzické a právnické osoby v oblastech práva soukromého (občanského, obchodního, insolvenčního) a veřejného (trestního).

Zjednodušeně lze říci, že o soukromé právo jde tehdy, když jsou oba subjekty fyzické nebo právnické osoby, a o veřejné právo jde tehdy, pokud je jeden ze subjektů orgán veřejné moci (stát).

Přesná hranice ovšem neexistuje, a proto není u některých právních odvětví stoprocentně jisté, o jaké právo se jedná, zda o soukromé nebo veřejné.

Rozdělení na právo soukromé a veřejné vychází z římskoprávní tradice a autorem je římský právník Domitius Ulpianus.

Již staří Římané věděli, že „Vigilantibus iura scripta sunt“ nebo-li „Bdělým náleží práva“.

Tato starořímská zásada platí dodnes a vyjadřuje to, že práva patří těm, kteří se o svá práva starají a v případě potřeby o ně bojují, nebo-li zákony jsou psány pro ty, kteří dovedou svá práva uplatnit.

CommerceZ výše uvedeného vyplývá, že je nutné svá práva znát a taktéž je umět uplatňovat, jelikož neznalost zákona neomlouvá. V případě, že se obrátíte o právní pomoc na naši advokátní kancelář, tak odměna za poskytnuté právní služby bude zpravidla stanovena, v závislosti na odborné a časové náročnosti, dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna).

Konkrétní odměna za právní službu je sjednávána s ohledem na věcnou a právní  náročnost poskytované právní služby a s  přihlédnutím k finančním možnostem klienta.

Není-li takto smluvní odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.